Clubinfo

We hebben u nodig!

Na de bestuurswisseling van januari dit jaar, bestaat het bestuur nu nog uit 3 leden. De redactie denkt graag met ons mee maar we merken dat het toch goed zou zijn om met meer vrouwen na te denken over de belangen van de vereniging en haar leden. Het ideale bestuur zou voor ons uit 5 leden bestaan.

Omdat het nu een (gedwongen) rustige periode is, kunnen we deze periode gebruiken om nieuwe bestuursleden in te werken. We hebben nu de tijd om elkaar te leren kennen en nieuwe bestuursleden wegwijs te maken. Een periode bij uitstek dus om nu deze stap te zetten!  Gewoon doen!

Wat houdt dat dan in?

Het is minder ingewikkeld dan het lijkt, als u enthousiasme en inzet heeft, mee wil denken, een beetje tijd wil investeren, het belang van de leden vooropstelt, uit de voeten kunt met mail en eventueel pc en deel wil uitmaken van een enthousiast en positief bestuur, dan bent u helemaal op uw plaats bij uw vereniging!

We komen gemiddeld 1 x per drie a vier weken bij elkaar voor een vergadering, en verdelen de taken onderling al naar gelang dat nodig is.

Aarzel niet en neem contact op met de voorzitter of een van de andere bestuursleden, ik kan u verzekeren dat het gewoon een plezier is om te doen!

En………een vereniging bloeit naarmate de inzet van vrijwilligers groeit!

Andy, Hanneke en Liesbeth

 

 

 

Beste leden hierbij delen wij u mede dat oud-voorzitter Helmi Levelt is overleden.

Helmi was voorzitter van 2003 t/m 2012 zij was de grondlegster van onze huidige VVB, die voorheen een afdeling was van de NVVH.

Wij wensen familie en vrienden sterkte met de verwerking van hen verlies.

Badhoevedorp, 24 maart 2020

Beste leden, lieve dames,

Allereerst hoop ik van harte dat u allemaal nog gezond bent en dat u  goede moed houdt in deze onzekere tijd.

Omdat niet iedereen email kan ontvangen hebben we besloten om u deze  keer per brief te informeren over de gang van zaken binnen onze mooie vereniging.

Het bericht dat de maatregelen verscherpt en verlengd worden tot 1 juni heeft ook gevolgen voor onze activiteiten. Het seizoen loopt begin juni af en dus betekent dit voor ons dat we alles moeten afgelasten. Tot aan de zomer hebben we geen bijeenkomsten, lezingen, clubs en leuke tripjes meer. Dat zal iedereen zwaar vallen denk ik, maar hopelijk is het na deze periode gedaan met deze maatregelen zodat we de draad weer kunnen oppakken.

En omdat we optimistisch zijn is het programma voor de maanden daarna al klaar! Daarover zo meer.

In een video-overleg met het bestuur hebben we enkele afspraken gemaakt over het vervolg in het nieuwe seizoen en over de terugbetalingen van gemiste lessen en museum bezoeken.

Restitutie clubs

 • De beide museum groepen hebben 2 bezoeken gemist en deze zullen we aan u terugbetalen.
 • De deelnemers van de yogaclub hebben 7 lessen gemist en ook deze worden terugbetaald.
 • De line-dancegroep zal in het nieuwe seizoen (september) de gemiste lessen inhalen. Er is overleg geweest met Sonja van Zanten en zij kan u hierover verder informeren.
 • Ook de reis naar Zeeland kan geen doorgang vinden en zal worden terug betaald.

Theaterbezoek

Er zijn diverse mooie theaterproducties gereserveerd waar een aantal van u zich voor heeft opgegeven en ook al heeft betaald. In overleg met Clara hebben we besloten even af te wachten wat hiermee gaat gebeuren. Het kan zijn dat de voorstellingen op latere data worden ingehaald en zo niet dan zal Eventim tot terugbetalen overgaan zodat ook u uiteraard uw geld terugkrijgt. We wachten dit nog even af en u wordt daarover geïnformeerd door Clara.

Het zomerprogramma

We hadden in de planning staan dat de dagexcursies dit jaar doorlopen, want veel dames gaven aan dat dit hele stille maanden waren. Goed nieuws! We gokken erop dat we in juni weer op stap kunnen met elkaar. Daarom geef ik u alvast het overzicht.

 • 30 juni:           Tiengemeten
 • 21 juli:             De Noordoostpolder
 • 25 augustus    Elburg (in maart geannuleerd)

In het maandblad van mei zullen we de verdere informatie over deze dagexcursies plaatsen.

 September:

De Algemene Leden Vergadering kan niet doorgaan in april zoals u al heeft begrepen. Omdat we het van groot belang achten dit wel zo snel mogelijk door te laten gaan zullen we daar het nieuwe seizoen mee starten. En hopelijk dan toch eindelijk gevolgd door de modeshow, driemaal is scheepsrecht!!

We gaan ervan uit dat iedereen die zich heeft opgegeven voor 21 april, ook aanwezig zal zijn op 1 september. U hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden voor de modeshow, tenzij u dat nog niet had gedaan en nu alsnog wil komen.

Daarom ook al vast voor de agenda:

Dinsdag 1 september:

 • 11.30 Inloop ochtend
 • 13.00 Welkom en momentje om bij te praten (wel nodig denk ik!)
 • 13.15-14.15 Algemene Leden Vergadering (de informatie staat in het maandblad

van april, dus bewaart u dit exemplaar goed)

 • 14.30-16.30 Modeshow!

Het verdere programma van deze maand zult ook vinden in het maandblad van de maand mei.

Driedaags reisje Groningen:

Dit reisje stond ook al in de planning en daarom geven we het maar alvast door aan u.  Het programma ziet er heel aantrekkelijk uit en we hebben er vast wel zin in na deze periode van nietsdoen en binnen zitten!  We gaan naar Bolsward, Aduard en Groningen en de datum is:

29 en 30 september en 1 oktober.

In het maandblad van de maand mei volgt het volledige programma.

Tot slot wil ik u allemaal heel veel sterkte wensen! Het is niet eenvoudig om, vaak alleen, deze dagen door te komen. Als u hulp nodig heeft of behoefte heeft aan een praatje mag u altijd contact met een van ons opnemen. We kunnen dan bekijken wat we kunnen doen voor u. We kunnen hopelijk iets meer voor elkaar betekenen in deze periode en dat doen we dan graag!

Ik hoop dat we allemaal gezond blijven en elkaar weer kunnen begroeten van de zomer en weer alle fijne dingen kunnen ondernemen die onze vereniging zo kenmerkt!

Heel hartelijke en warme groet,

Andy van Kollenburg

Liesbeth vd Voort

Hanneke vd Boomen

Clara Bijlsma

 

 

Van de penningmeester

De Contributie

De contributie à  € 50,= te voldoen  vóór 20 januari op onze rekening NL 50 INGB 0001 798082 ten name van VvB. onder vermelding van uw naam die staat op het etiket van het u toegestuurde maandbericht.

Het “Lief en Leed potje” kunt u er als altijd gewoon bij betalen, als u dat wilt.

Als u vragen heeft over de contributie en/of betaling hiervan, dan kunt u contact opnemen per email,  vvbadhoevedorp@gmail.com

Bijdrage Lief & leed kunt u zonder extra vermelding er bij overmaken , ik splits het zelf uit.  Ik wil u er nogmaals op wijzen dat opzeggingen echt vóór 1 december bij de ledenadministratie, Opzeggingen na 1 december gaan pas 1 januari 2020 in. En bent u de contributie voor 2020 aan ons verschuldigd.

Liesbeth van der Voort

 

Lief en Leed,   Weet u of iemand van onze leden  ziek is, of in het ziekenhuis ligt, wilt u dit dan doorgeven aan Miep Bakker-Dinkgreve,  zij zal dan diegene bezoeken of een kaartje sturen, alvast bedankt voor de medewerking.   020-8896434


Aansprakelijkheid

Leden van de VVB en belangstellenden die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten, doen dit voor eigen risico. De vereniging is dus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op grond van nieuwe wetgeving moet ook onze vereniging een privacyreglement maken. Hieronder volgt het reglement. Ik verzoek u het te lezen en ermee in te stemmen en dat per email door te geven aan het bestuur mr. Petra Th. Dijk                                                                                                                  

 1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Vrouwen van Badhoevedorp(de vereniging met activiteiten voor en door vrouwen) is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 1. Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres van een websitebezoeker
 1. Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vrouwen van Badhoevedorp. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of het maandbericht
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Het verzenden van een offerte en/of bevestiging van onze aangeboden diensten
  • Het verzenden van een feedback formulier aangaande de afgenomen diensten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Foto’s

Tijdens evenementen worden er foto’s genomen. Wij vragen daar op evenementen en in dit reglement toestemming voor. Een toestemming kan ook mondeling zijn gegeven en tevens worden ingetrokken door een lid van deze vereniging of een andere belanghebbende.

 1. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

 1. Cookies
 2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

b.Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Vrouwen van Badhoevedorp gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 1. Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vvbadhoevedorp@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op per email vvbadhoevedorp@gmail.com.             Amsterdam, juni 2018.

 

Vrouwen van Badhoevedorp is trots gebouwd met WordPress Deze website is mogelijk gemaakt door Mark Dalderup