21 april  Algemene Ledenvergadering VVB

Tijd: 13.00 – 14.00

Pauze 14.00-14.30

Modeshow: 14.30 – 16.15  Pauze om circa 15.15

Plaats: Dorpshuis Badhoevedorp

 

Geachte leden,

Hierbij nodigen we u allen van harte uit om de Algemene Ledenvergadering VVB 2020 bij te wonen.

Het financiële en inhoudelijke jaarverslag vindt u hierbij ter inzage. Tijdens de vergadering wordt er tijd ingeruimd om uw vragen te beantwoorden.

De agenda:

Opening vergadering

  1. Vaststellen agenda
  2. Vaststellen notulen van vorige vergadering (zie in maandbericht sept.2019)
  3. Financiële verantwoording:

– vaststellen jaarrekening 2019

– vaststellen begroting 2020 en verantwoording besteding                     reserves.

– akkoord kascommissie

– voorstel tot decharge penningmeester en bestuur

  1. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag
  2. Herverkiezing en benoeming kascommissieleden
  3. Verkiezing bestuursleden
  4. Afscheid Carla van Liempt vorige penningmeester
  5. Jubilarissen
  6. Rondvraag en sluiting

Ideeënbus

Tijdens de ALV zullen we een bus neerzetten waarin u uw ideeën, suggesties, opmerkingen tips en voorstellen in kunt deponeren. Ook willen we graag gezamenlijk nadenken over een Goed Doel, waarvoor we misschien  met een aantal mensen actief  wel iets kunnen ondernemen? Omdat we samen de vereniging zijn en maken stellen we uw inbreng zeer op prijs. U kunt thuis nadenken hierover en dan uw ideeën meenemen op papier en 21 april in de bus doen. Alvast hartelijk dank!

JAARVERSLAG 2019 VAN HANNEKE VAN DEN BOOMEN, SECRETARIS VAN DE VVB.                                                                                                                

Het afgelopen jaar is het aantal leden in onze vereniging gelijk gebleven. Er zijn 32 leden vertrokken in verband met het ouder worden, drukke werkzaamheden, verhuizingen of andere redenen maar er kwamen in 2019 precies evenveel leden bij als eraf gingen, namelijk 32 en in januari, februari en maart 2020  hebben zich tot onze vreugde alweer 13 nieuwe leden aangemeld. De vereniging groeit dus! We gaan door op de ingeslagen weg en hebben vertrouwen in de toekomst.

BIJEENKOMSTEN EN ACTIVITEITEN  IN 2019.                                                                                                      –De nieuwjaarsreceptie was 08 januari 2019.                                                                                                          –Het bestuur vergaderde 12 maal.                                                                                                                               -Op 07 mei 2019 was de Algemene Ledenvergadering.                                                                                    –Op  03 september  was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering waarin Clara Bijlsma-Zwart als voorzitter aftrad en Andy van Kollenburg werd voorgedragen en aangesteld als nieuwe voorzitter.  Liesbeth van der Voort werd voorgedragen en gekozen als tweede penningmeester.                                                                                                                                                  –op 16 april werd door de  feestcommissie een Paasbrunch georganiseerd.

–Het jaarlijks uitje inclusief lunch in het Zwaantje in Zwanenburg  voor alle vrijwilligers van onze vereniging was naar het Historisch Museum Haarlemmermeer  en werd georganiseerd door Anneke de Jongh en Thea Schellingerhout van de feestcommissie.                                                                              –Op 19 november vierden we met 120 dames ons 15-jarig jubileum met een “walking dinner” en muziek met zangeres Nadine Strang  en haar combo. De middag werd georganiseerd  door Anneke de Jongh en Thea Schelligerhout van de feestcommissie.                                                                                                                                                                                                                                  –Het kerstfeest met verhalenverteller Aat van der Harst werd georganiseerd door Anneke de Jongh en Thea Schellingerhout van de feestcommissie. We  vierden het op donderdag  19 december.                                                                                                                                                                                                                                                                                 HELE-DAGTOCHTEN: Er waren 3 hele-dagtochten olv.  Rechell Brugmans en Suse Laan.

HALVE-DAGTOCHTEN: Er waren 5 halve-dagtochten olv. Andy van Kollenburg en Liesbeth van der Voort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REIZEN: Met Rechell Brugmans en Suse Laan: van 15 t/m 26  mei een reis naar Frankrijk.                                                                                                                                                                                                        Met Clara Bijlsma: van 12 t/m 20 september een reis naar Bulgarije.                                                                                                                                                                                                                            

 

 

UITJES: Er waren vijf  uitjes onder de noemer: WIE GAAT ER MEE  georganiseerd door Clara Bijlsma en Greet Hoogenes  en voor de golfers onder ons organiseerde Clara een golfdag.                                                                                                                                                        Clubs: Museumclubs: Rijksmuseumclub o.l.v . Monique Berends,  Mieke de Vries en Ineke Reitsma.                                                                                             Stedelijk-museumclub o.l.v. Ria Bekker.                                                                                                            Lezingen: Er zijn in 2019 18 lezingen geweest, georganiseerd door Hanneke van den Boomen.                                                                                                      Yoga o.l.v. Suzette Hulsbosch.                                                                                                                                     Linedance o.l.v. Sonja van Zanten.                                                                                                                                                                                                                                     Inloopochtenden o.l.v. Petra van Kooperen.                                                                                                                  Eetclub o.l.v.  Edda Kalter.                                                                                                                    Wandelclub o.l.v. Bep Olthof.                                                                                                                                           Leesclub  o.l.v. Anke de Heij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BESTUURSACTIVITEITEN:                                                                                                                                             Clara  Bijlsma, voorzitter tot september 2019.                                                                                              Andy van Kollenburg, voorzitter vanaf september 2019.                                                                                                                                                                 Carla van Liempt , penningmeester.                                                                                                          Liesbeth van der Voort, tweede penningmeester vanaf september 2019.                                                                                                                                            Hanneke van den Boomen, secretaris.                                                                                                                                                 Cilia Zwart, ledenadministratie.                                                                                                                                           Anke de Heij, bestuurslid.

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN:  

Feestcommissie: Anneke de Jongh, Thea Schellingerhout, Tonia Tjallema.                                                                                                                           Gastvrouwen: Ria Rijssenbrij, Elly Snijders, Wil Brockhoff en Marianne Koenen, Bep van de Water.

Lief en Leed: Anke de Heij heeft in 2019 vijftien personen bezocht en verblijd met een bloemetje. Miep Bakker heeft in de tweede helft van 2019 elf dames een bloemetje gebracht.

Verzending maandbericht: Cilia Zwart.                                                                                                                        Website: Clara Bijlsma                                                                                                         Redactie maandbericht: Clara Bijlsma en Petra Dijk.                                                                                                     Redigeren maandblad: Winni Rouppe v.d. Voort.                                                                                                     Ontwerp affiches: Clara Bijlsma.                                                                                          Advertentiewerving: Tine Grondsma .                                                                                            Autoservice: Corrie Nijenhuis.                                                                                                                                   Kascommissie:  Jopy Bruck en Petra Dijk.

 

 

Balans van de Vrouwen van Badhoevedorp

 

31 december 2019        31 december 2018

 

Actief

Vlottende activa

Liquide middelen                   17.157                         21.869

17.157                         21.869

======                       ======

Passief

Eigen vermogen

Kapitaal                                   11.136                         14.508

 

Kortlopende schulden

Overlopende passiva                   6.021                            7.361

 

17.157                           21.869

======                        ======

 

Toelichting

 

Liquidemiddelen

Kas                                                 79                              509

INGbetaalrekenmig                    4.078                           5.347

ING spaarrekening                   13.000                           16.013

17.157                         21.869

======                        ======

Eigen vermogen

Kapitaal 1 januari                     14.508                         11.011

Exploitatiesaldo                       – 3.372                         +3.497

11.136                           14.508

======                         ======

 

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen contributie.   6.021                                 5.729

Vooruit ontvangen advertenties                                           910

Diversen                                                                                722

6.021                                 7.362

======                             =====

Exploitatierekening vrouwen van Badhoevedorp

 

Reslutaat 2019             Begroting 2019

Baten

Contrubuties                            12.943                          12.500

Adverteerders                             2.110                           2. 000

Ontvangen huur                             307                               400

Kunstgeschiedenis                      1.183                                    –

Donatie lustrum.                         1.078                               2.000

________                        _______

17.621                         16.900

Lasten

Maandbericht                 4.972                                        5.000

Bestuurkosten                     271                                            250

Betaalde huur.                  4.041                                           3.350

Evenementen/keuken.      4.085                                       3.000

Lezingen                          1.444                                         3.000

Lustrum                           4.670                                           2.000

Administratiekst.                688                                           –

Diversen.                             822                                             300

20.993                           16.900

Nadelig saldo.                               3.372

======                        ======

Toelichting evenementen:           uitgaven                       ontvangsten

Maatvast catering                            3.642

Paasfeest                                             480                                  441

Kerstfeest                                              412                                     479

Vrijwilligersdag.                                 __471                                    ____

5.005                                     920

  920

4.085

=====

Toelichting lezingen                  

Lezinggevers                                   2.806

Ontvangsten niet leden                                                                      675

Consumpties lezingen                         ______                                  687

2.806                                1.362

-1.362

1.444

                                                    =====

Toelichting Lustrum:                 uitgaven                      ontvangsten

Uitgaven                                        4.670

Donatie reisrek. Clara                                                         1.000

Donatie overig lustrum                                                                      28

Eigen bijdrage leden                        ______                               1.425

4.670                              2.453

2.453

2.217

=====

Het nadelig saldo op de balans  wordt nog gecorrigeerd met de eigen bijdrage lustrum.    € 1425,00  waar geen rekening mee gehouden is.

 

 

VOORSTEL BEGROTING 2020 VROUWEN VAN BADHOEVEDORP

 

                                                                     UITGAVEN      INKOMSTEN

 

Contributie                                                                              12.500

Adverteerders                                                                             2.000

Te ontvangen huur                                                                        300

 

Maandbericht                                                5.000

Bestuurskosten                                                 300

Te betalen huur                                             4.500

Evenementen & keuken                                2.500

Lezingen                                                       2.500

Vrijwilligersuitje                                             500

Paasfeest                                                       2.500

Kerstfeest                                                      1.000

 

Uit reserves                                                                                4.300

 

19.100               19.100

 

Badhoevedorp, maart 2020

Liesbeth van der Voort

Penningmeester

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed